ประกาศการคืนเงินประกันการใช้โทรศัพท์
 
ตามที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) ได้เรียกเก็บเงินประกันการใช้โทรศัพท์จากลูกค้า ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการจ่ายคืนเงินประกันให้กับลูกค้าแล้ว แต่มีเพียงบางส่วนที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ายังไม่ได้รับเงินประกันคืน ขอให้ตรวจสอบรายชื่อตามท้ายประกาศนี้และกรุณานำหลักฐานดังนี้ ไปติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกแห่งทั่วประเทศ
 
 1. กรณีลูกค้ามารับเงินประกันด้วยตนเอง
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ (ฉบับจริง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
  • ใบเสร็จรับเงินประกันการใช้โทรศัพท์ (ฉบับจริง) กรณีใบเสร็จรับเงินดังกล่าวสูญหาย ให้นำหลักฐานบันทึกการแจ้งความของสถานีตำรวจมาแสดง โดยให้มีการระบุชื่อและเลขหมายโทรศัพท์ที่ตรงกับเงินประกัน
  • กรณีนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 2. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเงินประกันการใช้โทรศัพท์แทน
  • ให้ลูกค้าทำหนังสือมอบอำนาจ โดยมีผู้ลงนามเป็นพยาน 2 คน (หากเป็นนิติบุคคลต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองตามข้อ 1.4 เป็นผู้ลงนามมอบอำนาจพร้อมประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  • ผู้รับมอบอำนาจต้องนำสำเนาเอกสารตามข้อ 1.1-1.2 ของผู้มอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารตามข้อ 1.3 และ 1.4 (กรณีนิติบุคคล)
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ของผู้รับมอบอำนาจ
 3. กรณีลูกค้า (เจ้าของเงินประกัน) ถึงแก่กรรม
  • ใบเสร็จรับเงินประกันการใช้โทรศัพท์ (ฉบับจริง) กรณีใบเสร็จรับเงินดังกล่าวสูญหาย ให้นำหลักฐานบันทึกการแจ้งความของสถานีตำรวจมาแสดง โดยให้มีการระบุชื่อและเลขหมายโทรศัพท์ที่ตรงกับเงินประกัน
  • ใบมรณะบัตรของเจ้าของเงินประกัน
  • คำสั่งศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดก พร้อมหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ของศาลว่าคดีตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ถึงที่สุดแล้ว
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก (ฉบับจริง)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการเรียกเงินประกันที่ได้รับตามประกาศนี้คืนพร้อมดอกเบี้ย กรณีตรวจพบว่าลูกค้าได้รับเงินประกันการใช้โทรศัพท์คืน จาก บมจ.ทีโอที ก่อนหน้านี้แล้ว
 
หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูล โทร TOT Contact Center 1100